Tromsbanen kommer

Togstasjon

Partiene om banen

Partienes arbeids-program for 2021 - 2025 sier noe om hva de vil prioritere i perioden. Her følger et kort resyme.

Det er i alt 17 partier som har stilt lister i høstens stortingsvalg. Her har vi i første omgang bare tatt med de partiene som allerede er representert på Stortinget.

Oversikten er begrenset til bare det som ansees å være relevant for bygging av jernbane i nord, i partienes arbeidsprogram for perioden fram til 2025.

Arbeiderpartiet

Arbeiderpartiet er for utvikling av jernbane i Nord-Norge. Det vil være et løft for verdiskaping og klimavennlig transport av gods og folk. Nordlandsbanen må utvikles med lav- og nullutslippsløsninger.

Dobbeltspor på Ofotbanen, som er en viktig transportåre, må realiseres. Det må også på plass et grundig beslutningsgrunnlag for Nord-Norgebanen i Nasjonal transportplan, som avklarer trasé- og teknologivalg, klimaeffekt, kostnader og fremdrift, slik at vi bringer prosjektet fremover med mål om å realisere Nord-Norgebanen.

Fremskrittspartiet (FRP)

Vil:
• Etablere jernbaneutbyggingsselskapet Nye Baner.
• Oppgradere jernbanenettet mellom de store byene og landsdelene til å tåle høy hastighet.
• Anskaffe nytt togmateriell for å øke kapasiteten, kvaliteten og kostnadseffektiviteten i togtilbudet.
• Prioritere godstransporten på lengre strekninger med flere og lengre krysningsspor.
• Åpne flere togstrekninger for konkurranse.
• Avvikle statens eierskap i VY.
• Igangsette konsekvensutredning og bygge ut Nord-Norgebanen.

Høyre

Toget binder sammen bo- og arbeids-områder slik at det er enklere å bo der man ønsker, og jobbe der man vil. Høyre mener tilbudet må forbedres. Vi trenger økt punktlighet, høyere hastigheter og flere avganger på strekningene. De viktigste grepene for dette er å styrke vedlikeholdet, bygge flere kryssingsspor og øke antall avganger. Høyre vil sikre de reisende og godstransporten et best mulig tilbud. Mer gods på jernbanen betyr færre trailere på veiene, økt trafikksikkerhet, redusert veislitasje og reduserte klimagassutslipp.

Miljøpartiet de grønne MDG

Vil:
1. Gjøre alle jernbanestrekninger utslippsfrie.
3. Bygge flere dobbeltspor der det er hensiktsmessig, blant annet på Trønderbanen, Vossebanen, Ofotbanen og Jærbanen.
9. Bygge Nord-Norge-banen.
11. Prioritere målrettede tiltak som øker kapasiteten for godstransporten på skinner.

Pasientfokus

Ukjent hva partiet mener om jernane

Rødt

Elektrifisering av jernbanen og flere dobbeltspor. Oppgradering av Nordlandsbanen skal prioriteres med utbygging nord for Fauske, og forlengelse til Nord-Norgebanen. Utbyggingen skal ta hensyn til reindrift og naturmangfold.

Senterpartiet SP

Jernbanestrekningene må rustes opp slik at de på sikt kan knytte regionene sammen i et klimavennlig, driftssikkert og raskere togtilbud. ……….

Staten må bidra til noen store prosjekter som det er urealistisk for kommuner og fylkeskommuner å gjennomføre alene.

SP vil:
• Sikre sterk statlig styring av norske jernbane, slik at staten får gode muligheter til å videreutvikle både tilbud og infrastruktur.
• At Norge sier nei til EUs jernbanepakke 4.
• Reversere oppsplittingen og privatiseringen av jernbanetilbudet i Norge.
• Gjennomføre en utredning av framtidas jernbaneinfrastruktur i og ut av Nord-Norge med klart mål om å realisere økt jernbaneutbygging i nord.

Sosialistisk venstreparti SV

SV vil:
• Gå imot EUs jernbanepakke 4.
• Renasjonalisere jernbanen og gjenetablere NSB som enhetlig selskap med ansvar for tog, skinner og personell.
• Prioritere planlegging for snarlig realisering av Nord-Norge-banen og gjøre oppstarts arbeider på sammenkoplingen av Vestfoldbanen og Sørlandsbanen.
• Utarbeide en ny, offensiv plan for gods på bane. Nye godsterminaler må bygges for å avlaste Alnabru og kjøre gods nordfra direkte til Sverige og ikke gjennom Oslo.
• Ta initiativ til en oppdatert og kvalitetssikret utredning av høyhastighetsbane i flerbrukskonsept og en nordisk jernbanestrategi der alle grensekryssende jern baner inngår. Vi vil starte med Ofotbanen i nord og det nordiske triangelet, Oslo– Stockholm–København/Malmö–Oslo, med forbindelser ut til resten av Europa.

Venstre

Vil:
• Skape verdens mest miljøvennlige transportsystem, ved å elektrifisere transportsektoren,
• Fremme nullutslippsløsninger og bekjempe lokal luftforurensing.
• Binde landet sammen og redusere avstandsulempene med gode og fremtidsrettede transportløsninger, slik at vi kan opprettholde bosetting og verdiskaping i hele landet.

Troms kandidater

Valgresultatet er klart.

Troms kan sende i alt seks stortings-represanter til Oslo etter høstens valg. Hvem tror vi går inn for å bygge Tromsbanen?

Her er de som er kommet inn på Stortinget fra Troms for perioden 2022 - 2025

Arbeiderpartiet

Cicilie Myrseth

Cicilie Terese Myrseth, Tromsø

Myrseth var trolig den som klarte å få AP med på flertallsvetaket i Stortinget om bygging av Nord Norgebanen.
Komite: Helse og omsorgskom. 2022 - 25

Myrseth ble valgt inn som stortings-representant for Troms i 2017. I perioden 2015 til 2017 var hun fylkesrådsleder for Troms fylkeskommune. Hun har vært medlem av Arbeiderpartiets sentralstyre fra 2019. Myrseth har også vært leder av Troms Arbeiderparti og har vært gruppeleder for Arbeiderpartiet på fylkestinget i Troms.

Nils-Ole Foshaug

Nils-Ole Foshaug, Målselv
Ny

Foshug utdannet lærer og har jobbet i skoleverket i flere år som inspektør, og rektor på barne- og ungdoms-skoler i Målselv. I dag prosjektleder i Arctic Aviation Center.
Komite: Utenriks- og forsvarskom. 2022 - 25

Har sittet i Målselv kommunestyre siden 2003. Var ordfører fra 2015 til 2019 i Målselv kommune. Foshaud sier at jernbane i Nord har vært en viktig sak for meg så lenge jeg kan huske. Andre saker et sterkt forsvar i Nord, en fremtidsrettet distrikts-politikk og gjennomføringen av Nord-Norgebanen.

Fremskrittspartiet FRP)

Per Willy Amundsen

Per-Willy Trudvang Amundsen, Harstad

Amundsen ber et samlet Nord-Norge kjempe for gjennomslag for Nord-Norgebanen.
Komite: Leder Justiskomiteen 2022 - 25

Han ble innvalgt på Stortinget fra Troms i 2005 og han ble gjenvalgt ved stortingsvalget 2009 og var medlem av Kommunal- og forvaltningskomiteen i perioden 20. oktober 2009 til 6. oktober 2011, der han ble medlem av Energi- og miljøkomiteen og Frps miljøpolitiske talsmann.

Fra 16. oktober 2013 var han statssekretær for kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner. Han var også valgt som 1. vararepresentant for Troms i perioden 2013 til 2017.
Han ble 20. desember 2016 utnevnt til justisminister i Erna Solbergs regjering til 17. januar 2018 og deretter stortingsrepresntant fram til høsten 2021.

Høyre

Erlend Svardal Bøe

Erlend Svardal Bøe

Lokale Høyre-topper til eget parti: – Dropp Nord-Norgebanen! (Nordlys 15.05.21) Erlend Svardal Bøe, Troms, og Vetle Langedahl, Finnmark, mener Nord-Norgebanen er urealistisk og ønsker en alternativ løsning.

Senere har Bøe kommet på andre tanker:
Hvis det kommer til votering i stortingssalen, og det er et realistisk forslag om bygging av jernbane i nord, så kommer jeg til å stemme for, slår Erlend Svardal Bøe (H) fast i et intervju med VG (06.06.21).
Komite: Helse og omsorg 2022 - 25

Bøe er i dag gruppeleder for Høyre i bystyret i Tromsø. I perioden februar 2015 til januar 2017 var han generalsekretær i Unge Høyre. Han har vært medlem av Unge Høyres sentralstyre siden 2014. Bøe ledet Troms Unge Høyre 2013–2014. Bøe var statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet fra 4. juni til 11. juli 2021.

Sosialistisk Venstreparti

Torgeir Fylkesnes

Torgeir Krag Fylkesnes, Tromsø

Fylkesnes sin kommentar etter å ha sikret flertall på Stortinget for bygging av Nord Norgebanen:
-Et Nord-Norge uten bane ville ha utviklet seg til en periferi i en tid hvor utslipp skal ned og energieffektiv transport skal opp. Med bane åpner det seg store muligheter for næring og folk. Vi blir en del av Jernbane-Norge,
sier Fylkesnes til NTB.
Komite: Næringskomiteen 2022 - 25

Fra høsten 2013 representerer han Troms på Stortinget. Han var medlem av Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen fra 2013 til desember 2015, da han gikk inn i Nærings-komiteen.

Senterpartiet

Torgeir Fylkesnes

Sandra Borch, Lavangen

Vi gratulerer Sndra Borch med jobben som ny Landbruksminister.

Sandra Borch mener Nord-Norge-banen burde få status som den neste store nasjonale satsingen i nord. – Den bør løftes ut av nasjonal transportplan og inn som et eget prosjekt.

Senterpartiet

Torgeir Fylkesnes

Ivar B. Prestbakmo, Sjøvegan

Prestbakmo er vara til Sandra Borch og blir nå fast representant på Stortinget så lenge Borch er minister.
Komite: Justiskomiteen 2022 - 25

Prestbakmo presenterte ei lang liste i Nordlys 06.09.21 over hastetiltak til ca 30 milliarder, som han ville prioritere om han kom inn på Stortinget. Tromsbanen eller Nord-Norgebanen var ikke med på lista, men vi håper likevel at han vil jobbe for bevilgninger til banen.

Prestbakmo kommer fra jobben som fylkesordfører i Troms og Finnmark.

Finnmark kandidater

Valgresultatet er klart.

Finnmark kan sende fem stortings-representanter til Oslo. Hvem støtter byggingen av første byggetrinn av Nord Norge banen.

HHer er de som er kommet inn på Stortinget fra Troms for perioden 2022 - 2025

Arbeiderpartiet

Rune Sjåstad

Rune Sjåstad, Vadsø

Jeg er positiv til en videreføring av jernbane nordover. Jeg mener at fremtidige jernbaneløsning bør gå helt frem til Kirkenes i Øst-Finnmark og på lang sikt kobles mot finsk og russisk jernbanenett.
Komite: Arbeids- og sosialkom. 2022 - 25

Sjåstad var fylkesordfører i Finnmark fra 2007 til 2017 og Stortingsrepresentant fra 2017.

Ved Stortingsvalget 2017 var han Arbeider-partiets førstekandidat i Finnmark. På Stortinget er han medlem av Energi- og miljøkomiteen. Han var vararepresentant til Stortinget i perioden 2001–2005 og 2009–2017. Han har næringen i Nord som sin fremste kampsak.

Marianne Sivertsen Næss

Marianne Sivertsen Næss, Hammerfest

Ble valgt til ordfører i Hammerfest høsten 2019. Har vært varaordfører i Hammerfest i 8 år, og rektor ved Hammerfest videregående skole i fem år. Jobbet i Helse Finnmark (Finnmarkssykehuset) i fem år, med lederutvikling av foretakets vel 100 ledere.
Komite: Leder  Energi- og miljø 2022 - 25

Skal vi utnytte mulighetene i nord, må det bo folk i nord. Etter flere år med sentralisering på en rekke områder, trengs det nå en helhetlig strategi for statlig nærvær i distriktene. Vi må sikre innbyggerne velferdstjenester nært der de bor.

Fremskrittpartiet (FRP)

Bengt Rune Strifeldt

Bengt Rune Strifeldt, Alta

Strifeldt sier ja til en bane som finansieres delvis gjennom oljepenger.
Komite: Næringskomiteen 2022 - 25

– Fremskrittspartiet fører en samferdsels-politikk som ga et taktskifte i Norge. Etter mange år med stadig økende vedlikeholds-etterslep på riksveiene fikk Fremskrittspartiet økt bevilgningene betydelig, slik at vi nå reduserer vedlikeholdsetterslepet på riksveiene, fortsetter Strifeldt.

Strifeldt er stortingsrepresentant (2017 - 21) og 1. kandidat for Fremskritts-partiet i Finnmark valgdistrikt. Medlem av næringskomiteen fra september 2018 til september 2021.

Pasientfokus

Irene Ojala

Irene Ojala, Alta

Jobber på sykehuset i Alta. I motsetning til andre partier har pasientfokus kjørt sin valgkamp på én sak: Sykehus i Alta.
Komite: Helse og omsorg 2022 - 25

Der er derfor helse- og omsorgskomiteen på Stortinget Ojala helst vil sitte i, for å jobbe med hjertesaken. – Jeg er jo et samfunnsengasjert menneske med et stort saksfelt, og jeg evner å kjempe for flere saker.

Senterpartiet

Geir Adelsten Iversen

Geir Adelsten Iversen, Hasvik

Iversen sier JA til Nord Norgebanen.
Stortingskomite: Transport og kommunikasjon 2022 - 25

I Senteroartiets Nord Norge plan står det:
• Starte bygging av Nord – Norgebanen og bygge ut Ofotbanen i tråd med behovet.

Iversen er førstekandidat for Senterpartiet i Finnmark valgkrets. Han er også styreleder i Finnmark Senterparti og nestleder i Troms og Finnmark Senterparti.

Han var ordfører i Hasvik i perioden 2003-2007 og har vært på Stortinget i perioden 2017 - 21. Har vært medlem av næringskomiteen fra oktober 2017 til september 2021.