Tromsbanen kommer

Tomsbanen

Arktisk jernbaneforum

Formål

Målsettingen med fylkesrådets etablering av et Arktisk jernbaneforum er å fremme etablering og senere videre utvikling av jernbane i Troms og Finnmark fylke

Tanken er at en gjennom samorganisering av fylkeskommunen med andre relevante parter bedre vil evne å formidle de helhetlige og regionale perspektivene fra regionen, knyttet til utvikling av jernbane i Troms og Finnmark.

Etablering av jernbane vurderes av fylkesrådet i Troms og Finnmark som avgjørende for den videre utviklingen av landsdelen, for både samfunns- og næringsutvikling, og da spesielt i et bærekraftperspektiv. Dette er også fastsatt i fylkesrådets tiltredelseserklæring, der det blant annet står:

* Tilgang til jernbane er i dag en selvfølge for næringsliv og bosetting i størstedelen av landet, men ikke i Troms og Finnmark. Jernbane vil være et godt og miljøriktig tiltak for å utvikle landsdelen. For oss handler det om å bygge landet. Vi kan ikke godta at vi i nord må velge mellom satsing på vei eller satsing på bane. Vi krever jernbane til vårt fylke.

* Arktisk jernbaneforum skal ta opp saker relevant for utvikling av jernbane i Troms og Finnmark fylke og bidra til høyest mulig nasjonal prioritering av utbygging, utvikling og drift av et best mulig togtilbud i Troms og Finnmark. Dette skal gjøres ved at Arktisk Jernbaneforum vil søke å fremme, ivareta og formidle medlemmenes felles interesser i spørsmål og saker knyttet til utvikling av jernbane i Troms og Finnmark.

Aktiviteter

Gjennom vedtekter skal forumet fremme og ivareta medlemmenes fellesinteresser ved å:

* Samordne politikk knyttet til utvikling av jernbane i Troms og Finnmark

* Samordne opptreden i den regionale og nasjonale debatten om jernbane i Troms og Finnmark

* Samordne framstøt og tiltak for å styrke utviklingen av jernbane i Troms og Finnmark

Samordne tiltak for jernbanerelatert næringsvirksomhet i Troms og Finnmark

Sammen bidra til å utvikle fagkompetanse på jernbane i regionen

Det legges opp til at Arktisk jernbaneforum møter etter behov, og minimum to ganger i året.

Forumet skal ha mål om å være en møteplass for medlemmer og sentrale politikere, samferdsels-myndigheter, Jernbaneverket, operatører og øvrige aktører med ansvar, myndighet eller interesse for jernbane i Troms og Finnmark.

Ledelse

Arktisk jernbaneforum eies av Troms og Finnmark fylkeskommune og ledes av fylkesrådet ved fylkesråd for samferdsel, eller av dennes stedfortreder.

Tromskomiteen for jernbane

Har fått egen side (se menyen)

Formål

Vi er en frittstående landsdekkende medlems-organisasjon som på fritt grunnlag virker for at jernbanen skal utføre en betydelig større andel av transportarbeidet i Norge og mellom Norge, Norden og Europa.

Vi legger vekt på jernbanen som ryggraden i et effektivt, sikkert og bærekraftig transportsystem.

Vi er også opptatt av bybaner (T-bane og trikk) og av gode overgangsløsninger. Dessuten samordnede bestillings- og billettsystem mellom de ulike transportmidlene som gir flere alternativer for kombinasjonsreiser.

Vi driver påvirkningsarbeid for å fremme våre synspunkter og ivareta allmenne forutsetninger for viktigheten av å satse på sporbundet trafikk. Vi ønsker således å være et korrektiv til politikere, myndigheter, trafikkselskap og andre aktører. Det gjør vi blant annet med å kommentere deres planer og utspill.

"For jernbane" har egen hjemmeside

For jernbane

Aksjonsgruppa for Nord-Norgebanen

Om aksjonsgruppa

Formål: En tverrpolitisk gruppe bestående av politikere, enkeltpersoner og personer tilknyttet miljøorganisasjoner fra Nordland og Troms arbeider for forlengelse av jernbanen fra Fauske til Tromsø og Kirkenes.

En viktig inspirasjonskilde til vårt arbeid er regjeringens uttalte satsing på nordområdene der blant annet transportinfrastruktur inngår.

Styret 2011:

  • Svein Arnt Uhre, Fauske
  • Arve Klingenberg, Bodø
  • Eva Ottesen, Narvik
  • Odd G Andreassen, Narvik
  • Jonn Arthur Aas, Myre

"Aksjonsgruppa for Nord-Norgebanen" har egen hjemmeside, med viktig inforrmasjon om Nord-Norgebanen

.